STABILIZING FUND

Năm 2007, Chính phủ quyết định cho phép doanh nghiệp được tự quyết định giá bán lẻ trên cơ sở thị trường. Đến năm 2009, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thành lập. Quỹ này có từ việc trích lập một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá cơ sở (giá để hình thành giá bán lẻ xăng dầu).

Việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện nhằm điều tiết giá bán xăng dầu trong nước, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước khi giá xăng dầu biến động mạnh. Do đó, có thể nói Quỹ bình ổn giá xăng dầu góp phần bình ổn mặt bằng giá nói chung, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định tăng trưởng và an sinh xã hội.

Xem Thêm thông tin
Contact

We Fuel, You Feel

Pelio - Tin Nghia meets all energy solution needs of import, export and distribution from our partners.